dilluns, 6 de març del 2017

A qui pugui interessar:
Aquest és el blog que vaig fer durant la meva etapa com a cap d'estudis de l'escola de Santa Margalida, fruit d'un curs de formació.
Una vegada acabada aquesta època, el conserv com a mostra de la feina feta.

dimecres, 21 de maig del 2014


PROJECTE DE DIRECCIÓ de Juan Carlos Boza Santos pel
CEIP ELEONOR BOSCH
2014-2018
   
INDEX
1. INTRODUCCIÓ ...................................................................................................................            2
1.1.Anàlisi de l’espai físic i de l’entorn social del centre ..........................................................          2
1.2.Anàlisi i valoració del projecte educatiu i d’organització i el funcionament del centre........... 4
1.3.Anàlisi i valoració de les dades i dels resultats dels darrers anys............................................  5
2. PROJECTE ESTRATÈGIC DESGLOSSAT.........................................................................  6
2.1.Àmbits d'intervenció o factors crítics d'èxit a partir dels quals es fixaran els objectius. Objectius a assolir en finalitzar els 4 anys. Processos i línies d’actuació per assolir els objectius específics........................................................................................................................................  7 
2.2. Indicadors que permetin mesurar l'assoliment dels objectius fixats....................................... 14
2.3.Recursos humans, materials i econòmics................................................................................ 14
2.4.Estratègies per aconseguir la participació de la comunitat educativa i la seva implicació en el projecte de direcció..................……………………………….…...............……….................15
3. SISTEMA D'AVALUACIÓ DEL PROJECTE ..….………………………….……..….....15

 

1.INTRODUCCIÓ
La funció del director és fonamental per canalitzar totes les aportacions que fan els distints sectors de la comunitat educativa, i, alhora, promoure noves iniciatives i crear un clima de feina que permeti el desenvolupament de la tasca educativa des de la responsabilitat, el compromís i el convenciment que és possible una millora de la qualitat educativa, tenint en compte que el director és un membre més de l’equip pedagògic.
Per això i donat que des de fa set anys faig feina al CEIP Eleonor Bosch essent tutor de tercer cicle de primària i desenvolupar la tasca de coordinador de cicle durant el curs passat ha fet que tengui un coneixement exhaustiu del procés educatiu dels alumnes del centre. La qual cosa possibilita que pugui col·laborar en la millora del nivell educatiu de tot l’alumnat i aconseguir una millora de la integració de tots els agents educatius de l’entorn.
El meu perfil professional de llicenciat en psicologia i experiència com a orientador escolar; com a coordinador d’un centre de primera acollida gestionat directament pel Consell de Mallorca; com a mestre als EEUU en un programa bilingüe, són claus a l’hora de decidir-me a presentar aquest projecte de direcció amb la responsabilitat i compromís d’aconseguir un model directiu i de gestió del CEIP Eleonor Bosch d’acord amb els principis i valors de l’educació pública i de qualitat educativa per a aconseguir una veritable comunitat d’aprenentatge amb la participació de tots els agents que intervenen en l’educació dels alumnes.

1.1.Anàlisi de l’espai físic i de l’entorn social del centre.
El CEIP Eleonor Bosch està situat als afores del poble i als seus voltants hi ha l’IES, una escoleta municipal de 0-3 anys, un poliesportiu que comparteixen els alumnes dels dos centres.
Es tracta d’un centre públic dividit en dos edificis, separats per un carrer de vianants. En un dels dos edificis hi ha tots els cicles d’Infantil i en l’altre, tots els cursos de primària. L’edifici de primària fou construït l’any 1978 i el d’educació infantil, més recent, es va inaugurar l’any 2004.
Prop de l’escola també s’hi troba la biblioteca municipal i un parc infantil.
El centre, actualment, rep alumnes de les tres localitats que formen el nostre municipi: Can Picafort, Son Serra i Santa Margalida, per aquest motiu tenim transport escolar.
Disposa d’un servei de menjador escolar, que utilitzen diàriament uns 100 alumnes, en el qual col·laboren alguns professors a l’hora del dinar. El menú s’elabora cada dia a la cuina que hi ha al centre.
El CEIP Eleonor Bosch està dividit en dos edificis: un, on hi ha les sis aules d’educació infantil, una aula grossa de psicomotricitat i altres annexes, i l’altre, amb les aules de primària, el menjador, aula de TIC que també és la biblioteca i l'aula de mestres, i  l’aula de música des d’aquest curs. Al centre hi ha una manca d’espai per poder organitzar-se amb eficiència els suports i  desdoblaments. Els banys necessiten una reforma i una part del pati està tancada a causa del perill que suposa un mur.
En aquests moments, el centre és de dues línies completes, amb 6 unitats d’educació infantil i 12 de primària, amb una ràtio que oscil·la de 20 a 25 alumnes per aula.
Cursos
Núm alumnes
Grup A
Grup B
3 anys
44
22
22
4 anys
51
26
25
5 anys
48
24
24
1r
44
22
22
2n
43
21
22
3r
30
15
15
4t
39
21
18
34
17
17
42
21
21

L’alumnat procedeix majoritàriament del nucli de Santa Margalida i els seus pares tenen principalment un nivell sociocultural i econòmic mitjà (un percentatge baix tenen estudis superiors), i la majoria demostra interès per l’educació i formació dels seus fills.
            El centre no té problemes greus de convivència, només petits conflictes puntuals, que generalment es solucionen amb la intervenció dels tutors d’acord amb el Pla de Convivència des del curs 2006-2007. Dins aquets projecte de direcció està previst una línia comuna al centre per a la prevenció i gestió de conflictes: pràctiques restauratives.
L’horari del centre és de 7.45 hores a 16.30 hores, distribuïdes de la següent manera:
De 7.45 a 9 h.
De 9 a 14 h.
De 14 a 16.30 h.
De 15 a 16.30 h.
Escola matinera
Classes
Menjador
Activitats extraescolars

El centre participa en els següents projectes de formació:
·        Un hort escolar que durant el curs escolar 2013-2014 no s’ha dut a terme, la intenció és continuar amb aquest projecte.
·        Projecte d’ambientalització.
·        Educació vial.
·        Projecte xarxipèlag.

1.2.Anàlisi i valoració del projecte educatiu i de l’organització i funcionament del centre.
El PEC del centre és el document que el defineix i el diferencia de les altres escoles, adaptant-se a la realitat de l’entorn. La principal finalitat del PEC per a dur a terme una bona gestió del centre és fomentar la innovació, dur a terme actuacions per la millora del rendiment escolar, millorar la convivència i la resolució de conflictes, potenciar les bones pràctiques docents, augmentar la comunicació amb les diferents institucions, i per això es compte amb la participació de tots els membres de la comunitat educativa a través de diferents canals de comunicació, amb el repartiment de tasques per fer efectiu aquest projecte.
L’organització i participació del CEIP Eleonor Bosch es fa segons les directrius del ROC que recull als diferents òrgans col·legiats i la periodicitat de les seves convocatòries:
-Consell escolar: és l’òrgan de màxima representació del centre, on hi ha pares, mestres, personal no docent, Ajuntament. Es reuneix com a mínim trimestralment.
-Claustre: es reuneix mensualment. L’equip directiu l’informa de tot el que afecta al funcionament del centre, resultats de les avaluacions, horaris, propostes, etc. Es pot convocar de manera extraordinària quan un tema ho requereix amb una antel·lació mínima de 48 hores i amb ordre del dia.
-Equip directiu: està format pel director, cap d’estudis i secretari. Es reuneix setmanalment i sempre que sigui necessari per analitzar, proposar, planificar línies d’actuació dels processos d’aprenentatge i de funcionament del centre.
-Comissió de coordinació pedagògica: està formada pel director, cap d’estudis, coordinadors de cicle i coordinador de l’equip de suport. Es reuneix cada tres setmanes per tractar qüestions pedagògiques i per agilitzar les informacions puntuals a tots els membres del Claustre. És important per un centre comptar amb una CCP activa i participativa, que sigui capaç de transmetre aquesta actitud a la resta del professorat.
- Reunions periòdiques d’equips de cicle, de nivell, equips docents, intercicles...orientada a la planificació, funció pedagògica dels mestres i el treball en equip, amb l’objectiu de dirigir coherentment el procés d’intervenció educativa, per anar planificant i dur a terme tasques pedagògiques. Destinar un dia a la setmana de reunió Tutor – Equip de suport, per programar les àrees en les quals hi ha el referent de suport.
-AMIPA: l’AMIPA del nostre centre organitza les activitats extraescolars, contribueix econòmicament en la compra de material i en algunes activitats i sortides del centre. Sempre està predisposada a col·laborar en qualsevol proposta que suposi una millora pel centre i els seus alumnes.
El funcionament del centre es basa en el respecte de les intencions educatives i els trets d'identitat reflectits en el PEC i amb l’execució dels diferents projectes, plans i activitats que es desenvolupen al centre, amb la finalitat d'obtenir els millors resultats possibles de l’aprenentatge de l’alumnat.
Per afavorir l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera, a partir del decret 15/2013 de 19 d’abril, pel qual es regula el Tractament Integrat de les Llengües per centres no universitaris de les Illes Balears, s’insistirà en la metodologia aplicada a cada una de les àrees lingüístiques per aconseguir un aprenentatge significatiu, comunicatiu i contextualitzat. L’enfocament AICLE s’aplicarà a les àrees no lingüístiques impartides en llengua anglesa. L’objectiu és que tot el claustre s’impliqui en l’aprenentatge de la llengua (catalana, castellana i anglesa) com instrument imprescindible per assolir el currículum; cada docent és un agent de model lingüístic.
Pel pròxim curs seguirem el model del nostre centre pel que fa al TIL ja que esta aprovat i ajustat a normativa segons inspecció educativa, afegint els cursos restants ( 2n, 4art i 6è) tenint en compte les instruccions noves i possibles modificacions que vagin sortint.
Per altre banda, encara que la LOMQE no contempla ni cicles ni CCP, introdueixo aquets en el projecte per considerar-los eficaços pel normal desenvolupament del centre, però amb certes modificacions, tenint en compte els canvis que proposa la nova llei. Aquets canvis impliquen dos cicles, el primer de 1è a 3è i el segon de 4art a 6è, ja que el considero més efectiu pel desplegament curricular i per semblança del nivell maduratiu de cada un d’aquest cicles.

1.3.Anàlisi i valoració de les dades i dels resultats dels darrers anys.
En la taula següent hi ha el nombre d’alumnes aprovats i suspesos segons el nombre d’assignatures dels cursos 2011-2012, 2012-2013 i els dos primers trimestres del curs 2013-2014:
CURS ESCOLAR
2n
4t            
  

Assignatures suspeses

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6

2011-2012

41
2
6
1
0
30
11
4
1
0
0
30
5
2
4
3
2
3

2012-2013

28
4
4
1
1
30
4
0
1
0
2
25
5
6
1
1
2
1
2013-2014
1er trimestre
38
2
0
4
1
24
6
2
2
5
0
28
5
2
2
0
0
0
2n trimestre
34
2
2
0
1
26
4
2
2
3
0
14
1
4
2
0
0
0
Tal com queda reflectit a la taula, els resultats acadèmics dels nostres alumnes en acabar els cicles, encara que són millorables, es poden considerar positius, sobretot a primer cicle.
La següent graella mostra els percentatges d’aprovats al final de cada cicle dels dos darrers anys.
CURS ESCOLAR
2n
4t

2011-2012
82%
65%
61%

2012-2013
72%
79%
60%

2013-2014
1è trimestre.
84%
60%
65%
2n trimestre.
76%
65%
67%


L’alumnat amb més de 3 assignatures suspeses no representa més d’un 10%, i en general són alumnes amb dificultats amb les dues llengües pròpies de la nostra comunitat autònoma (pla d’atenció a la diversitat fet per l’equip de suport) o són repetidors (plans específics de suport fets pels tutors). També es pot observar que els resultats no varien gaire d’un any a l’altre, es mantenen els percentatges per cicles.
Es continuarà treballant per tal que els alumnes puguin desenvolupar al màxim les competències bàsiques que marca la LOMQE.

2. PROJECTE ESTRATÈGIC DESGLOSAT.
Les premises del projecte de direcció són les següents:
            Un centre escolar com a qualsevol organisme, depèn en gran part del factor humà, on tots els actors implicats es sentin considerats, respectats i valorats són la base perquè un projecte pugui tenir èxit.
La gestió d’un equip directiu ha de ser democràtica, participativa i àgil, cada membre de la comunitat educativa ha de conèixer les seves competències i així poder prendre els acords entre tots.     Una gestió efectiva i eficaç del centre depèn també de l’organització dels equips: de cicle, CCP i Claustre, definir de forma clara les seves competències i recollir l’anàlisi i propostes fetes per a la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.
La direcció del centre també ha de tenir molt present el paper dels pares en el procés educatiu i més en les etapes d’Infantil i Primària perquè és durant aquest temps quan s’assoleixen els hàbits en general i principalment el de l’estudi, l’esforç, el gust per continuar l’aprenentatge i la responsabilitat.
            El paper dels pares i professors és diferent i complementari; així ho ha d’entendre la direcció del centre i potenciar-ho sempre amb benefici dels alumnes.
            A més a més,  l’equip directiu ha de ser conscient que el centre no és un organisme aïllat dintre de la societat. L’escola s’ha de posar amb contacte amb altres àmbits de la vida i la cultura del poble i participar activament en la comunitat.

2.1.Àmbits d'intervenció o factors crítics d'èxit a partir dels quals es fixaran els objectius. Objectius a assolir en finalitzar els 4 anys. Processos i línies d’actuació per assolir els objectius específics.
Abans de definir els objectius a assolir s'ha realitzat un estudi de les característiques i funcionament del centre mitjançant la tècnica DAFO:
DEBILITATS
AMENACES
- Augment d’alumnat amb baix coneixement de la llengua (catalana i castellana).
- Incorporació d’alumnat d’incorporació tardana.
- Dificultat per a atendre a l’alumnat NESE.
-Coneixement de noves metodologies i  estratègies per atendre la diversitat a l’aula
Manca d’actualització dels diferents documents institucionals del centre.
-Segregació de l’alumnat per procedencia cultural diferent (magrebins, peninsulars i mallorquins).
- Atenció a alumnat NESE fora l’aula.
-  Manca de cohesió del claustre.
- Algunes de les instatl·lacions haurien de reformar-se (els banys, mur del pati).

FORTALESES
OPORTUNITATS
- Alt grau d’implicació del professorat amb els seus alumnes.
- Manca de conflictes greus de convivència.
- Dotació recursos TIC a gairebé tots els cicles.
- Bona coordinació amb els serveis externs: Serveis socials, Ajuntament, IES, CEIP de la zona, AMIPA, EOEP.
- Aprofitar la diversitat cultural de l’alumnat per aconseguir una educació intercultural.
- Reorganització dels suports per poder donar resposta a l’alumnat NESE, dins l’aula ordinària.
- Oferir al professorat la possibilitat de realitzar un seminari de formació a centre.
- Implicació de tots els agents educatius en el projecte de centre.
- Incorporar al claustre dinàmiques de cohesió de grup (inici i mitjan curs)
- Ús de les TIC a les aules.

Una vegada realitzat l’anàlisi DAFO, es destaquen els següents aspectes a partir dels quals es fixaran els objectius generals del projecte de direcció:
·        La diversa procedència d’alguns dels nostres alumnes ens aporta una gran riquesa cultural  i social. Això permet als nostres alumnes una visió més àmplia i realista del món que els envolta, proposem un model inclusiu tenint en compte conceptes de multiculturalitat i atenció a la diversitat.
·        Encara que la funció directiva és una tasca complexa, comptam amb un claustre molt professional que facilita el bon funcionament del centre. Valorem la incorporació de dinàmiques de cohesió de grup i la formació continua com a eines i estratègies metodològiques.
·        Introduir l’aprenentatge cooperatiu com a metodologia a aplicar a qualsevol àrea o àmbit.
·        Apostam per a una escola inclusiva on tots els alumnes han d’estar presents, ser protagonistes i avançar en els seus aprenentatges. Per això, el suport es proposa dins l’aula sempre que sigui possible. Aquest canvi metodològic suposa per una banda la presència de dos mestres dins l’aula i per l’altre la necessària coordinació per a una millor atenció a tot l’alumnat.
·        El professorat està implicat en la implantació de les TIC a les aules amb l’ús de les pissarres digitals, i a més, a 2n i 3er cicle els alumnes tenen la possibilitat d’utilitzar microportàtils.
La comunicació amb les famílies ha millorat mitjançant el blog, aquesta eina l’utilitzarem amb els alumnes per a millorar les seves competències digitals.
Objectius a assolir en finalitzar els 4 anys. Processos i línies d’actuació per assolir els objectius específics.
Les característiques de l’alumnat i del professorat d’aquest centre són el punt de partida per marcar els objectius del projecte de direcció:
OBJECTIU GENERAL: Aconseguir una millora de l’aprenentatge dels alumnes per assolir competències bàsiques.

O. ESPECÍFICS
PROCESSOS
LÍNEES D’ACTUACIÓ
-Introduir canvis metodològics
-Potenciar un aprenentatge des del pensament crític i les competències bàsiques.
-Implicar les famílies en l'educació dels seus fills.
-Obertura del centre a la comunitat.
-Reorganitzar els suports per atendre a tot l’alumnat amb dificultats.
- Anàlisi dels resultats de les proves de diagnòstic introduir canvis per a millorar-los.
- Recollir els interessos dels alumnes.
- Aprofitar el tractament del curriculum per fomentar la participació de l’alumne
- Proporcionar a  les families tot el suport possible  i facilitar canals de comunicació adients.
-Promoure la participació en programes que complementin l’àmbit acadèmic i el posin en contacte amb altres aspectes de la vida i la cultura del poble.
-Establir diàleg entre les institucions de l’entorn escolar.
- Prioritzar el suport dins l’aula excepte en els casos on es justifiqui.
- Realitzar desdoblaments flexibles i heterogenis en les àrees instrumentals.
- Implantar una metodologia activa i funcional que parteixi dels interessos dels alumnes.
- Garantir una coordinació eficaç dels professors de nivell i de cicle, amb la cap d’estudis i l’equip de suport.
- Metodologia que fomenti la participació activa de l’alumnat en el desenvolupament del currículum.
-Reunions informatives generals
-Entrevistes individuals pares – tutors
-Circulars amb informacions diverses.
- Coordinació amb serveis socials.
- Ús de l’agenda com a mitjà de comunicació docent – família.
-Participació a activitats pròpies del poble.
-Apropament als nuclis de Can Picafort i Son Serra de Marina.
-Reunions amb l’escoleta i IES.
-Relació amb qualsevol institució d’àmbit socioeducatiu per a la realització de tallers, seminaris i altres.


OBJECTIU GENERAL: Potenciar una escola inclusiva que fomenti el tractament de les emocions i el desenvolupament de la creativitat.

O. ESPECÍFICS
PROCESSOS
LÍNEES D’ACTUACIÓ
- Treballar l’escola inclusiva amb la presència de tots els alumnes.
- Afavorir un clima de convivència i respecte, que fomenti l’expressió de sentiments i emocions.
- Considerar la creativitat de l’alumne com una capacitat a treballar necessària pel propi desenvolupament socioeducatiu.
- Incloure a tot l’alumnat, independentment de les seves característiques a l’escola.
- Elaborar un pla d’acollida de l’alumnat i professorat.
- Entrenament en l’expressió de les emocions.
- Crear nous escenaris on l’alumne pugui intervenir de forma creativa.
- Incorporar noves dinàmiques de cohesió de grup dins el claustre.
- Facilitar la formació permanent del professorat per dotar-los d’eines i estratègies metodològiques.
- Introduir l’aprenentatge cooperatiu com a metodologia a aplicar a qualsevol àrea o àmbit.
- Facilitar l’expressió de les emocions de l’alumnat.
- Potenciar la diversitat de respostes de l’alumnat davant situacions concretes.
-TUTOR LECTOR. Nins de 5è i 6è aniran a llegir a infantil i tutoritzaran nin de 5 anys.
 

 
 

 


OBJECTIU GENERAL: Optimitzar l’organització i gestió del centre.

O. ESPECÍFICS
PROCESSOS
LÍNEES D’ACTUACIÓ
Coordinar les diferents etapes educatives amb reunions
Afavorir l’autonomia del centre fent una planificació econòmica, procurant adequar el pressupost a les necessitats reals del centre, tot buscant l’optimització dels recursos.
 Supervisar les activitats extraescolars i serveis fora de l'horari lectiu
Elaborar un calendari de reunions a  principi de curs.
Justificació de comptes dues vegades a l’any informant al consell escolar.
Reunions a principi i final de curs amb els monitors.
Reunions intercicles.
Traspàs informació tutores de 6è a l'IES.
Establiment de xarxes de comunicació.
Traspàs información de l’equip de suport a l’equip de suport de l’IES.
Dur a terme la gestió econòmica de centre supervisant les despeses i la generació de recursos durant el curs escolar.
Adequació del pressupost a les necessitats del centre.
Recull de demandes de cada cicle periòdicament.
Difusió de les activitats i serveis: blog, circulars, cartells...
Dinamització de l'escola d'estiu, Pasqua i Nadal.

 
 


Partint dels resultats, de noves experiències, de noves existències... s'introduiran canvis en l'orientació de l'aprenentatge i dels procediments. El nostre desig és disposar d’una organització participativa, àgil i eficaç en la qual cada membre de la comunitat educativa es senti valorat i desenvolupi la seva funció en un clima de treball agradable, per tal que això pugui repercutir positivament en la qualitat d’ensenyament que ofereix el centre.

2.2. Indicadors que permetin mesurar l'assoliment dels objectius fixats.
Objectiu general: Aconseguir una millora de l’aprenentatge dels alumnes per assolir competències bàsiques.
Indicadors:
        Percentatge d’aprovats en àrees instrumentals a tots els cursos.
        Millorar resultats.
        Proves d’avaluació diagnòstic.
        Percentatge de diagnòstics realitzats a alumnes derivats per possible NEE.
        Observació del procès d’aprentatge.
        Expressió de les opinions dels alumnes.
        Percentatge de famílies que assisteixen a la reunió d’inici de curs.
        Índex de participació a les tutories individuals.
        Participació a les activitats organitzades pel centre i l’AMIPA.
        Participació en les activitats promogudes per l’Ajuntament i altres institucions locals.
        Seguiment dels projectes i les memòries corresponents.
        Nombre de feines emprant les TIC.
        Cursos realitzats en relació a les noves tecnologies.
        Utilització de les noves tecnologies per part de l’alumnat amb NEE i NESE.
Objectiu general: Potenciar una escola inclusiva que fomenti el tractament de les emocions i el desenvolupament de la creativitat.
Indicadors:
        Participació de l’alumnat NESE en totes les activitats del centre.
        Integració de tot l’alumnat dins el desenvolupament de l’aula.
        Formació del professorat i aplicació de  practiques restauratives.
        Participació del claustre en les dinàmiques de cohesió de grup.
        Diversitat de respostes de l’alumnat davant noves situacions.
        Nombre de resolucions de conflictes de forma assertiva.
Objectiu General: Optimitzar l’organització i gestió del centre.
Indicadors:
        Seguiment de les reunions de coordinació
        ECOIB
        Memòria del projecte anual.
        Bon ús de les papereres de diferents residus.
2.3.Recursos humans, materials i econòmics.
            El centre disposa del pressupost anual otorgat per la Conselleria desglossat en els diferents àmbits especificats per l'administració:
               RECURSOS   HUMANS
              RECURSOS ECONÒMICS
Conselleria:
1.Personal docent: plantilla (30 mestres)*.
2.Personal no docent: una ATE.
3.EOEP.
-Conselleria, assignació general anual:
1.Escola matinera.
2.Menjador.
3.Fons de llibres.
-Altres: AMIPA, Serveis socials, PAC, Ajuntament: regidora de cultura i una persona que fa funcions de manteniment, 5 persones a càrrec del menjador i la neteja.
-Subvencions de l'AMIPA.

L'equip directiu és el responsable de la seva gestió passant informació periòdicament al consell escolar. 
Cada vegada més es troba a faltar la figura de l'administratiu ja que les tasques
administratives que ha de realitzar l'equip directiu són cada vegada més complexes i repercuteix a les hores que hauria de dedicar per a tasques pedagògiques.
* Pel que fa als recursos humans comptem amb :
 6 mestres tutores a infantil.
 2 mestres de suport a infantil.
 12 mestres tutors a primària.
 1 Mestra PT. (Pedagògia Terapeutica)
 1 Mestra AD. (Atenció a la Diversitat).
 1 Mestra AL. (Audició i Llenguatge).
 1 Auxiliar tècnic educatiu. (ATE)
 2 especialistes d’anglès.
 1 especialista de música.
 2 especialistes d’Educació Física.
 1 especialista de religió
 1 secretària.
 1 cap d’estudis.
 1 director.
Referent a l’acreditació de coneixements d’anglès:
Nº professors
No acredita
Nivell A1
Nivell A2
Nivell B1
Nivell B2
30
6
12
3
1
8

2.4.Estratègies per aconseguir la participació de la comunitat educativa i la seva implicació en el projecte de direcció.
            Al llarg d'aquests 4 cursos escolars, s'ha d'informar als pares del desenvolupament de les actuacions i assoliment dels objectius a través dels claustres, reunions de l'AMIPA, i sobretot dels consells escolars. Les memòries anuals reflectiran els objectius assolits i recolliran els suggeriments i propostes de millora de la comunitat educativa.
        S'informarà cada inici de curs de les estratègies a desenvolupar en relació als objectius plantejats  al claustre, consell escolar i AMIPA.
        S'informarà del grau de compliment, a través dels indicadors de qualitat dels processos cada curs.
        Les propostes de millora seran la guia per la programació del següent curs.La direcció del centre i la junta directiva de l’AMIPA mantendrà contacte per a mantenir un diàleg permanent sobre els temes que es van presentant.  Amb l'IES Santa Margalida es manté cada final de curs reunions per fer el traspàs d'informació dels nostres alumnes.
        El contacte més proper el mantenen els tutors i especialistes mitjançant l’agenda o tutories. Es duran a terme de forma trimestral i puntualment quan així es requereixi.
3. SISTEMA  D'AVALUACIÓ DEL  PROJECTE.
Per fer l’avaluació interna es proposa establir uns criteris d’avaluació a partir dels objectius generals proposats i dels indicadors definits.
Temporalització de l’avaluació del projecte de direcció.
Al darrer trimestre de cada curs escolar:
        es proposarà un claustre per tal de valorar l’aplicació del projecte.
        es convocaran reunions de cicle i la CCP per tal d’avaluar el funcionament del centre i la feina que es fa per dur a terme els objectius proposats per la millora del projecte.
        es convocarà un  Consell escolar per valorar la tasca directiva duta a terme al llarg del curs i recollir les suggerències i propostes de millora.
Cal fer ús dels instruments existents i realitzar una memòria de centre, afegint en cas necessari noves propostes de millora.
El resultat de l’avaluació permetrà millorar, revisar i valorar si es van assolint els objectius proposats.