dimarts, 17 de desembre del 2013

N A D A L   2 0 1 3 

Benvolguts pares/mares:

Volem recordar-vos que dijous dia 19 farem un mercadet solidari a la plaça de la vila des de les 17 h fins a les 19 h. Els alumnes poden dur juguetes, objectes de decoració nadalenca i llibres al centre fins al mateix dia ( tot ha d’estar en bon estat).
Els beneficis es donaran a Can Gazà.
Els pares que vulguin col•laborar amb menjar per vendre l’han de dur ja tallat el mateix dia 19 a la plaça, a les 17 h.
L’AMIPA col•labora posant una paradeta de xocolata calenta.
Us informam que allà hi trobareu un patge reial, per si voleu dur les vostres cartes.

Divendres dia 20 a les 9 h a l’auditori municipal els alumnes d’educació infantil vos cantaran Nadales. Una mestra acompanyarà a l’auditori als alumnes de l’escola matinera.

Aprofitam també per desitjar-vos unes Bones Festes de Nadal!!! 

Vos hi esperam!!!

dijous, 6 de juny del 2013

PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜESPROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES

MARC INICIAL I JUSTIFICACIÓ

En el nostre Centre l’alumnat és bàsicament de llengua materna catalana exceptuant un 23% d’estrangers (la majoria magribins) que estan presents en totes les aules i alguns castellanoparlants. Per a molts d’aquests, l’únic contacte que tenen amb el català és a l’escola. 

Pràcticament no tenim alumnes d’incorporació tardana, la majoria d’estrangers comencen la seva escolarització en el nostre Centre a educació infantil.

A totes les sessions de llengua catalana hi ha una mestra per fer agrupaments flexibles que permet una millor atenció a tot l’alumnat, especialment aquell que presenta algunes dificultats en alguna de les dues llengües oficials.

Donada la proximitat del nostre centre a una zona de costa, i pertanyent a un municipi on hi ha dues localitats costaneres, de les quals en rebem alumnat, amb molts de pares i mares treballant en activitats relacionades amb el turisme, és important que tota la comunitat educativa reconegui la necessitat de millorar l’aprenentatge de les llengües.

En compliment del decret 15/2013 de 19 d’abril, pel qual es regula el Tractament Integrat de les Llengües per centres no universitaris de les Illes Balears, el CEIP Eleonor Bosch decideix acollir-se a l’article 20 de l’esmentat decret.

El projecte alternatiu del nostre Centre respecta aquest decret ja que l’ensenyament de cada assignatura lingüística es farà en la seva llengua, a més inclou una assignatura (Educació Física) en castellà i una (Plàstica) en llengua anglesa, així com també alguns blocs de continguts i algunes unitats didàctiques de matemàtiques o coneixement del medi en castellà o en anglès que asseguren l’alternança.

Reforçar l’aprenentatge d’una llengua estrangera mitjançant l’ensenyament d’altres matèries suposa una visió més realista ja que converteix aquesta llengua en un vehicle per a l’adquisició de nous aprenentatges i els infants veuen la seva utilitat en aplicar-la a la realitat.

Respecte de la metodologia, iniciarem l’ensenyament de l’assignatura de plàstica seguint el referent metodològic d’AICLE, que propugna que l’èxit de l’aprenentatge d’una llengua estrangera és major si es fa servir aquesta llengua en currículums distints dels lingüístics.

Pensam que és més viable fer la plàstica en anglès ja que les estructures de les frases i les ordres són més senzilles per començar, hi ha molt de suport visual i repercuteix en l’aprenentatge i adquisició de vocabulari.

El motiu de fer l’educació física en castellà és perquè durant aquestes sessions es produeixen molts d’intercanvis orals entre els alumnes i amb el mestre, i és a la part oral on creim que hi ha més mancances en el castellà.

També el gran nombre d’alumnes estrangers que desconeixen el català, el necessiten per a poder integrar-se en la nostra comunitat ja que el castellà l’aprenen a través dels mitjans de comunicació.

Els resultats de les proves d’avaluació de diagnòstic demostren que el nivell en ambdues llengües oficials és gairebé semblant, i el mateix passa amb les qualificacions obtingudes al centre.

OBJECTIUS

-         Millorar el nivell de competència lingüística en llengua estrangera.
-         Assolir prou competència lingüística i comunicativa en les dues llengües oficials.
-         Fomentar una metodologia que permeti l’aprenentatge de continguts en les diferents llengües.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

EDUCACIÓ INFANTIL:
-         Continuar l’ensenyament en llengua anglesa des dels tres anys a nivell oral (3 i 4 anys una sessió, 5 anys 2 sessions setmanals)
-         Tenir un referent d’un/a mestre/a en castellà (la mestra +1 en hores de suport) per als nins de les famílies que han elegit castellà.
-         Introduir el castellà de forma oral a través de contes. (1 hora setmanal)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
-         En anglès: llengua anglesa, plàstica i un terç de les sessions del bloc de continguts de nombres i operacions de matemàtiques.
-         En castellà: llengua castellana, Educació física, dos terços del bloc de contingut de nombres i operacions de matemàtiques i alguna unitat didàctica o bloc de contingut de coneixement del Medi.
-         En català: llengua catalana, coneixement del Medi, matemàtiques i música.

ATENCIÓ A L’ALUMNAT  D’INCORPORACIÓ TARDANA

Al Pla d’atenció a la diversitat del centre estan previstes les actuacions per a les incorporacions tardanes, per tal de facilitar l’aprenentatge de les dues llengües oficials. S’inclouran algunes sessions per reforçar l’anglès.

Els alumnes nee continuaran amb les seves adaptacions curriculars significatives. L’alumnat nese seguirà tenint el seu corresponent informe on hi són detallades les seves necessitats i la resposta que se’ls dóna.

COORDINACIÓ

A principi de cada curs es presentarà al claustre un calendari de reunions per coordinar professorat amb tutors i decidir les unitats didàctiques que es faran en cada llengua, concretar les actuacions puntuals que es duran a terme, intercanviar informació sobre l’evolució del desenvolupament del projecte, preparar material necessari, avaluar la feina feta i plantejar propostes de millora.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Aquest projecte estarà inclòs a la PGA i la CCP serà l’encarregada de fer-ne el seguiment i l’avaluació de manera trimestral, recollint les aportacions fetes a les diferents reunions de coordinació realitzades. Aquesta quedarà reflectida a la memòria de final de curs, així com també les propostes de millora.
L’avaluació ha de tenir en compte:
-         El reconeixement del valor comunicatiu de les llengües.
-         La valoració de la capacitat per aprendre distintes llengües i utilitzar-les
-         La utilització de recursos expressius no lingüístics amb la finalitat de comprendre i fer-se comprendre mitjançant l’anglès.
-         La utilització de manera oral de totes les llengües en les activitats habituals de la classe.

RELACIÓ DE PROFESSORAT

Jerònia Soler Ramón, especialista d’anglès
Rafela Sastre Seguí, especialista d’anglès
Bel Pascual Avellà, tutora de primer cicle
Carlos Boza Santos, tutor de tercer cicle
Maria Magdalena Roca Balaguer, mestra AD

CALENDARI D’APLICACIÓ

CURS
ACTUACIONS PREVISTES
2013-2014
Educació Infantil: Continuar a 3 i 4 anys amb 45 minuts setmanals d’anglès i a 5 anys, 1 hora i 50 minuts. Iniciació a primer curs de l’expressió oral en llengua castellana (contes).
Primer: 1 hora i 50 minuts de llengua anglesa. Iniciarem la plàstica en anglès (1 hora i 40 minuts) i Educació física en castellà (2 hores i 50 minuts). Bloc de contingut de nombres i operacions en castellà (40 minuts setmanal) i una hora de cada tres en anglès (20 minuts setmanals).
Tercer: 1 hora i 50 minuts de llengua anglesa i 1 hora i 40 minuts de plàstica en anglès. 2 hores d’educació física en castellà. 1 hora de lectura en castellà. Bloc de contingut de nombres i operacions en castellà (40 minuts setmanals) i en anglès (20 minuts setmanals)
Cinquè: 2 hores i 50 minuts de llengua anglesa i 1 hora i 40 minuts de plàstica en anglès. 2 hores d’educació física en castellà. Bloc de contingut de nombres i operacions en castellà (40 minuts setmanal) i en anglès (20 minuts setmanals). Unitats didàctiques o bloc de contingut de Matèria i energia en castellà (20 hores anuals)
Tots els altres cursos seguiran igual.
2014-2015
Educació infantil: continuar amb el mateix del curs passat, introduint el castellà a 4 anys.
Primer i segon: 1 hora i 50 minuts de llengua anglesa i 1 hora i 40 minuts de plàstica en anglès. 2 hores i 50 minuts d’educació física. Bloc de contingut de nombres i operacions en castellà (40 minuts setmanal) i una hora de cada tres en anglès (20 minuts setmanals).
Tercer i quart: 1 hora i 50 minuts en llengua anglesa i 1 hora i 40 minuts de plàstica en anglès. 1hora i 50 minuts d’educació física en castellà. 1 hora de lectura en castellà. Bloc de contingut de nombres i operacions en castellà (40 minuts setmanals) i en anglès (20 minuts setmanals)
Cinquè i sisè: 2 hora i 50 minuts de llengua anglesa i 1 hora i 40 minuts de plàstica en anglès. 1 hora i 50 minuts d’educació física en castellà. Bloc de contingut de nombres i operacions en castellà (40 minuts setmanal) i en anglès (20 minuts setmanals). De sisè, unitats didàctiques o bloc de contingut de màquines, llum i tecnologia en castellà (20 hores anuals)
2015-2016
Educació infantil: segueix el mateix del curs passat, introduint el castellà a 5 anys.


Els mestres sotasignants del CEIP Eleonor Bosch de Santa Margalida davant l'aplicació del decret TIL volem manifestar el següent:

Pensam que qualsevol nova implantació normativa en l'àmbit educatiu ha de ser conseqüència d'una reflexió, planificació i consens de tots els estaments implicats, en aquest cas no ha estat així , sinó més bé fruit de la improvització.

Creim que l'ensenyança de l'anglès és una de les assignatures pendents del nostre sistema educatiu. Ara bé, la implantació de l'ensenyament d'aquest idioma no és pot fer de qualsevol manera. En primer lloc, aquesta llengua s'hauria de fer més present en els mitjans de comunicació públics i introduir-la de manera progressiva començant en les edats més primerenques, i facilitant els medis humans i materials perquè es pogués dur a terme de manera efectiva (facilitant el reciclatge i formació permanent del professorat habilitat per millorar el seu nivell de competència lingüística i, a la vegada, fixar metodologies i recursos que fessin possible una vertadera ensenyança en aquest idioma).

Quan al castellà, ningú s'oposa a l'aprenentatge d'aquesta llengua. De fet les darreres proves de diagnòstic confirmen que els resultats són semblants entre les dues llengües oficials de la nostra comunitat. A més, el castellà gaudeix d'una presència massiva als mitjans de comunicació i al carrer, la qual cosa facilita que tots els alumnes quan arriben a l'escola tenguin uns coneixements d'aquest idioma. L'escola el que ha de fer, i ho ha estat fent fins ara, és aprofundir en el coneixement d'aquesta llengua i millorar la competència oral i escrita.

Pel que fa al català, creim que és la llengua que està en desaventatge respecte a les altres dues. L'escola fins ara havia estat la garantia de pervivència d'aquesta llengua perquè no quedàs reduïda a l'àmbit domèstic. A més s'havia aconseguit que fos la llengua vehicular i de cohesió social dels infants nouvinguts. Amb aquest decret creim que això es romp, ja que totes les llengües han de rebre el mateix tractament.

Per altra banda, és ver que hi ha un problema greu de fracàs escolar i tots hem d'assumir el nostre grau de responsabilitat. Ara bé el problema lingüístic no és la causa d'aquest fracàs, hi ha molts d'altres factors a tenir en compte i és necessari una reflexió conjunta dels vertaders experts en materia educativa per aconseguir afrontar el problema de manera seriosa. No pot ser que tot canvi sigui conseqüència del govern de torn, cal un gran pacte per l'educació i deixar-nos de partidismis ideològics, siguin del caire que siguin, ja que això ens està abocant a un fracàs irreversible.

Malgrat ens hagim acollit a l'article 20 del decret per creure que aquest era el que s'ajustava més a la nostra realitat sociolingüística, volem mostrar el nostre desacord amb aquest decret.

Acatarem la llei perquè, com a professionals de l'educació sabem que els nostres alumnes s'hi juguen el seu futur, però no la compartim.

dilluns, 22 d’abril del 2013

DON RECICLADOR JA HA ARRIBAT A L'ESCOLA!!!!

Durant aquest curs hem fet un concurs entre tots els nins i nines, pares i mares, i fins i tots padrinets i padrinetes per tal de trobar una bona mascota que respresentés una feina que estam fent entre tots: RECICLAR.

                                   


Aquesta és la mascota que ha resultat guanyadora del concurs.

                  DON RECICLADOR


 L'alumne Julián Barat Moyano i la seva mare varen participar en el concurs. Entre tots els nins de l'escola es va fer una votació i va resultar guanyadora. Però només la teníem en paper. I la volíem veure real. Així que .... JA HA ARRIBAT!!!

Enhorabona per la mascota!!!!


dimecres, 17 d’abril del 2013

EDUCACIÓ VIAL A L'ESCOLA

Avui hem fet la sessió pràctica d'educació vial al pati de l'escola amb els alumnes de 5è i 6è. En Juan Fran, el nostre policia de referència, ha muntat el circuit amb rodones, senyals de trànsit, semàfors ... Els participants l'havien de recórrer amb les bicicletes.
Tothom ha respectat les normes?

ELS NINS I NINES DE TRES ANYS HAN ANAT A NATURA PARC

I FINS I TOT HAN SORTIT PEL DIARI!!!!!
Última Hora de dimecres 17 d'abril de 2013

dimarts, 9 d’abril del 2013

EL BATLE HA VINGUT A L'ESCOLA
Els alumnes de sisè varen rebre el batle a les seves classes, varen parlar amb ell, li feren preguntes.


EL REI CARNESTOLTES HA VINGUT A L'ESCOLA

Enguany el rei CARNESTOLTES ha vingut a l'escola més divertit que mai!!!!ARA ARRIBA EN CARNESTOLTES
TOTS SORTIM A PASSEJAR
ENS POSAM UNA DISFRESSA
PER SALTAR, CANTAR I BALLAR!!!
Ha anat per totes les classes i ens ha fet cantar, ballar i saltar!!!
                                  TIRO LIRO TIRO LIRO
TIRO LIRO TIRO LA
QUAN ARRIBA EN CARNESTOLTES
TOTS SORTIM A PASSEJAR!!!
Cada dia ens deia el que havíem de dur l'endemà!
SERGI STORTI CAMPIÓ DE MALLORCA D’ESCACS A LA CATEGORIA SUB-12
           Gran actuació dels alumnes del CEIP Eleonor Bosch en els campionats insulars Els alumnes d’Eleonor Bosch assoliren una any més una gran actuació, respecte a l’any passat a  l’expedició del Club d’Escacs Maria de la Salut, formada pel petrer d’arrels vileres Nadal Roig (l’any passat campió sub12 i enguany subcampió sub14), Valentí Jiménez (ara a l’institut, però continuant assistint a l’activitat extraescolar d’Eleonor Bosch), Sergi Storti i Pere  Joan Vives, s’hi afegí Joan Font, i malgrat semblava prou difícil igualar les grans classificacions de l’any anterior, ja que els nostres jugadors pujaven de categoria i en Joan debutava en competició oficial, les millors expectatives van ser àmpliament superades. 
 

En Sergi, rere realitzar una magistral actuació, només va perdre amb el subcampió d’Espanya sub10 Diego Asensio i aconseguint set magnífiques victòries a la resta de partides, amb una memorable victòria a la darrera partida contra el fins aleshores líder invicte de la competició es proclamà brillant Campió de Mallorca sub12.

 
 Dins la mateixa categoria, molt bona actuació de Pere Joan Vives qui va assolir la 17ena posició de 63 participants. També molt bona actuació del debutant Joan Font qui abastà la 16ena posició final de 89 participants en la categoria sub10.  Seguint en la seva sòlida línia de progressió Valentí Jiménez ocupà el tercer lloc del pòdium de la categoria sub14, i la setena posició de 33 participants de la categoria sub16. Les dues categories superiors competeixen juntes. El darrer cap de setmana de maig en Sergi i en Valentí disputaran el Campionat de Balears.