dimecres, 21 de maig de 2014


 JOANA ROIG FONT
CATALINA LLADÓ COLL
MARGALIDA VALLS GUAL
 
 
      
PROJECTE DE  DIRECCIÓ
    
                                                                                   


CEIP ELEONOR BOSCH


                         ABRIL 2014

INDEX
1.      INTRODUCCIÓ.
1.1  JUSTIFICACIÓ.
1.2  ANÀLISI DE L’ESPAI  FÍSIC I DE L’ENTORN SOCIAL DEL CENTRE.
1.3  ANÀLISI I VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE.
1.3.1       ALUMNAT.
1.3.2       HORARI.
1.4  ANÀLISI I VALORACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE I DE L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE.
1.5  ANÀLISI I VALORACIÓ DE LES DADES I ELS RESULTATS DELS DARRERS ANYS.
2        PROJECTE ESTRATÈGIC.
2.1  OBJECTIUS A ASSOLIR, LÍNIES D’ACTUACIÓ, INDICADORS PER MESURAR L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS I RECURSOS HUMANS.
2.1.1       ÀMBIT PEDAGÒGIC I ACADÈMIC.
2.1.2       ÀMBIT NORMATIU I ORGANITZATIU.
2.1.3       ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.
2.1.4       ÀMBIT DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ.
2.1.5       ÀMBIT DE RELACIONS INSTITUCIONALS.
2.2  RECURSOS.
2.2.1       RECURSOS HUMANS.
2.2.2       RECURSOS MATERIALS I ESPAIALS.
2.2.3       RECURSOS ECONÒMICS.
2.3  ESTRATÈGIES PER A CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.
2.4  SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE.
2.5  PROPOSTA D’EQUIP DIRECTIU.

 

1.      INTRODUCCIÓ.
1.1 JUSTIFICACIÓ.
Aquest projecte de direcció que presentam és fruit de la reflexió i compromís d´un grup nombrós de membres del claustre, tots ells definitius, per iniciar un procés de canvi i modernització del nostre centre.
No és un projecte unipersonal sinó que es basa en el compromís de tot el grup per participar i tirar endavant les línies d´actuació en què es fonamenta el projecte.
Consideram que el bon funcionament del centre ha de partir de les inquietuds i propostes del claustre i l´equip directiu s´ha d´encarrregar de facilitar les eines per poder dur-ho a terme a partir del consens. Creim que és imprescindible que tots els membres del claustre es sentin valorats i escoltats i puguin desenvolupar la seva tasca amb les millors condicions possibles. Per això apostam per una escola participativa, democràtica, plural ,renovadora i activa on tots els membres de la comunitat educativa puguin participar d´un entorn educatiu comú.
Sabem que per presentar aquest projecte hi ha d´haver una persona que es posi al davant i un equip que col·labori més directament. Per consens s´ha decidit qui serien les tres persones que tirarien endavant el projecte.
Som conscients de la nostra inexperiència en l´àmbit de la gestió d´un centre, però tenim  il·lusió i ganes de treballar en la millora de la nostra escola.
1.2  ANÀLISI DE L’ESPAI  FÍSIC I DE L’ENTORN SOCIAL DEL CENTRE.
El CEIP Eleonor Bosch està situat al municipi de Sta Margalida. Es tracta d’un municipi mallorquí que pertany a la comarca del Pla de Mallorca i compta amb uns 11.200 habitants, repartits entre Santa Margalida, Ca’n Picafort i Son Serra.
El centre es troba a la sortida/entrada del poble de Sta Margalida, just devora la carretera que uneix Santa Margalida i Ca’n Picafort. Al seu voltant hi ha l’IES, l’escoleta municipal de 0 a 3 anys i un poliesportiu.
És un centre de doble línia i consta de dos edificis, un d’educació infantil i l’altre de primària.
L’edifici d’infantil és d’una sola planta, es distribueix en sis aules d’infantil, cada una amb un pati exterior petit i banys a dins les aules, una sala de psicomotricitat, una sala de mestres, una aula de suport (AL), banys pels infants i banys pel mestres, dos quartets destinats als estris de neteja i el pati exterior.
L’edifici de primària està distribuït en dues plantes. A la planta baixa hi trobem els despatxos de l’equip directiu, l’aula de música, el menjador i la cuina, dues aules de suport (PT, ADE),una petita aula polivalent  i 4 aules. A la primera planta hi trobem l’aula d’informàtica que també és la sala de mestres, banys i 8 aules. A la part exterior es disposa d’un pati. Les diferents plantes es comuniquen per escales, no hi ha accés adaptat.
L’edifici de primària fou inaugurat al 1977 , l’antiguitat d’aquest edifici comporta aspectes positius però també suposa que la infraestructura reflecteixi el pas del anys (teulada amb goteres, banys amb males canalitzacions, part del pati inutilitzable a causa d’un mur en mal estat, mobiliari antic i insuficient, persianes rompudes...) i l’edifici d’infantil, encara que es relativament  nou (any 2003) també sofreix defectes greus d´ humitat i goteres.
La situació socioeconòmica i cultural de les famílies, majoritàriament és d’un nivell mitjà, així i tot hi ha una part de l´alumnat amb un nivell sociocultural baix i una altra  amb un nivell més alt. La majoria treballen en el sector terciari i serveis. En aquests darrers anys l’increment de la població ha estat significativa, fet que afecta directament a l’augment de la població escolar. El nivell d’implicació de les famílies és acceptable, normalment es troba una resposta positiva quan el centre sol·licita la seva participació ,així i tot s’hauria de fomentar molt més. Pel que fa a l’AMIPA, és un grup de gent que ha iniciat la seva tasca en aquest curs. Demostren molt d’interès per tots els projectes; intentarem i procurarem que les relacions amb ells/es siguin excel·lents.
1.3  ANÀLISI I VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE.
L’escola es de doble línia. La llengua vehicular és el català. En el curs actual hi ha 6 tutories d’infantil i 12 grups de primària.
1.3.1        ALUMNAT: Hi ha matriculats  376 alumnes, dels qual  143 són d’educació Infantil i la resta de Primària. L’escola rep els alumnes del nucli de Son Serra (transport escolar), de Santa Margalida, alguns alumnes de Ca’n Picafort i dels voltants que viuen a fora vila. Rebem alumnes de diverses nacionalitats, majoritàriament magrebins.
Dins d’aquesta diversitat també ens trobam amb 35 alumnes NESE. Un d´aquests alumnes té una escolarització combinada amb el CCEE JUAN XXIII. Tots ells reben suport de la mestra PT, AD i o AL, segons les seves necessitats. 3 alumnes reben l´atenció ATE.
1.3.2      HORARI:
Horari general alumnes
9-14h
Horari mestres
Lectiu: 9-14h
SERVEIS:
Escoleta Matinera
7.30h-9h
Hores d’obligada permanència

-         De 14.00h a 15.00h.

Menjador
14h–16.30h
Act. Extraescolars
15h a 16.30h1.4  ANÀLISI I VALORACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE I DE L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE.
El Projecte educatiu de Centre és el document que ajuda a establir prioritats amb la finalitat d’orientar el centre cap una determinada direcció i millora. Per aquest motiu cal una revisió en profunditat d’aquest projecte per tal d’adaptar-lo a la normativa i realitat actual.( Elaborat en el curs 1994/1995 ).
La taula següent recull l’estat d’elaboració o revisió de cadascun dels projectes d’organització pedagògica del centre:
TIPUS DE DOCUMENT                                          ESTAT
Concreció curricular
Aprovat el curs 2010/11
Programacions Didàctiques
Elaborades anualment
ROF
Pendent de revisar
Pla de Convivència
Aprovat curs 06/07
Pla d’acció tutorial
Aprovat curs 06/07
Projecte lingüístic - TIL
Aprovat curs 12/13
Pla d’atenció a la diversitat i PALIC
Aprovat curs 06/07
Pla de Lectura
Revisat anualment
Pla d’Emergència
Aprovat 06/07
·        Consideram que la majoria d’aquest documents s’han de sotmetre a revisió.
Pel que fa a l’organització i participació del centre es fa segons les directrius del ROC:
-         Consell Escolar.
-         Claustre.
-         Equip Directiu.
-         Comissió de coordinació pedagògica.
-         Reunions periòdiques d’equip de cicle, intercicles, equip de suport...
Creim que totes les actuacions d’aquests òrgans han de possibilitar un pla d’acció encaminat a assolir els objectius d’un projecte de centre que permeti optimitzar els recursos.
Les intervencions s´encaminaran a garantir que tots els infants del centre puguin participar d´un entorn educatiu comú. Que les famílies tenguin coneixement de com està organitzat el centre.
Pel que fa a les institucions externes afavorirem la relació amb totes elles: AMIPA, EOEP, Serveis socials municipals, ajuntament ,altres centres educatius del municipi, menjador escolar i altres.
1.5  ANÀLISI I VALORACIÓ DE LES DADES I ELS RESULTATS DELS DARRERS ANYS.
A partir dels resultats obtinguts al curs 2011-2012 i 2012-13 podem extreure les següents conclusions:
-         Al cicle d’infantil la majoria d’alumnes superen els objectius, però hi ha un grup d’alumnat amb dificultats per assolir-los, normalment infants amb unes condicions socio-culturals complicades. És important en aquest cicle detectar les possibles mancances i problemes dels alumnes, i posar en marxa les mesures compensatòries adequades que els permetin avançar d’acord amb el seu ritme d’aprenentatge.
-         Al primer cicle és on es dóna el percentatge més elevat de repeticions. La causa principal d’aquest fet són les condicions socio-culturals de molts d’aquest alumnes que dificulten l’aprenentatge de les competències bàsiques de lectoescriptura i matemàtiques. Molts d’aquests alumnes tenen una llengua materna diferent a les llengües oficials. creiem que on s’han de prioritzar els reforços educatius és en aquest cicle.
-         Al segon cicle els resultats en general són satisfactoris. L’alumnat repetidor és d’incorporació tardana o amb una problemàtica específica.
-         Al tercer cicle els resultats també són satisfactoris. Els alumnes que no assoleixen els objectius d’aquest cicle són alumnes que ja han repetit en cicles anteriors.
-         Hem constatat que hi ha una correlació entre l’alumnat que no assoleix els objectius i la manca d’hàbits de treball i d’implicació de les famílies. Creiem que és important posar en marxa reunions per tractar aquest tema de manera específica.
RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DE DIAGNÒSTIC CURS 2012-13.
C.Lingüística Anglès
C.Lingüística Castellà
C.Lingüística Català
C. Matemàtica
484
481
532
520

Aquests resultats divergeixen dels resultats de les proves anteriors fetes al centre, però tenint en compte que aquests han estat els darrers i a causa dels resultats obtinguts creiem convenient posar en marxa els agrupaments flexibles també a l’àrea de castellà, ja que s’ha comprovat que a les àrees on s’apliquen els resultats són més satisfactoris.
2.      PROJECTE ESTRATÈGIC.
2.1  OBJECTIUS A ASSOLIR, LÍNIES D’ACTUACIÓ, INDICADORS PER MESURAR L’ASSOLIMENT DELS OBJESCTIUS I RECURSOS HUMANS.
Aquest projecte planteja els objectius que volem aconseguir durant el període 2014-2018. Emmarcarem els nostres objectius a partir de cinc àmbits d’actuació:
-         Pedagògic i acadèmic.
-         Normatiu i organitzatiu.
-         Participació de la comunitat educativa.
-         Gestió i administració.
-         Relacions institucionals.
2.1.1 ÀMBIT PEDAGÒGIC I ACADÈMIC.
OBJECTIUS
LÍNIES D’ACTUACIÓ, ACTIVITATS, PLANS, ...
INDICADORS D’AVALUACIÓ
RECURSOS HUMANS
·                         1.Millorar el rendiment acadèmic de tots els alumnes en l’adquisició de competències bàsiques
-Realitzar agrupaments flexibles en les àrees instrumentals.
- Disseny de les pertinents adaptacions en funció del ritme i la capacitat dels alumnes.
- Pla específic per alumnes repetidors.
-Tan aviat com es detectin dificultats educatives en qualsevol alumne establir de manera immediata mesures de reforç. (Ajustar els reforços educatius a les necessitats que vagin sorgint).
- Valorar el material didàctic actual en funció de la seva adequació a les activitats competencials proposades pel currículum.
- Revisar i si és necessari adaptar les proves de competència internes de final de curs.
-Resultats de les avaluacions.
- Proves de diagnòstic.
-Proves externes
- Proves d´eficàcia lectora.


- Claustre de professors.
- CCP
- Equip directiu.
2. Millorar el sistema d’atenció a tot l’alumnat a partir d’una escola inclusiva.
- Aplicació del pla d’atenció a la diversitat .
- Potenciar la comunicació i col·laboració família-escola de l’alumnat NESE.
- Establir un calendari de reunions entre l’equip de suport i els diferents tutors (traspàs d’informació i seguiment de l’alumat NESE) amb la presència de l’equip directiu.
-Millorar la comunicació entre l’equip de suport-tutors-equips psicopedagògics externs que treballin amb els nins NESE.
-Crear la figura de l´alumne mediador o acompanyant.
- Full de seguiment dels alumnes.
- Registre de les entrevistes  amb les famílies.
- Equip de suport.
- Tutors.
- Famílies.
- Equip directiu.
-Equip psicopedagògic extern.
-Alumnat.
3. Impulsar plans per a la millora del procés d’ensenyament aprenentatge.
- Promoure projectes innovadors. (Potenciar la realització de nous projectes d’innovació proposats per la Conselleria d’Educació)
- Prioritzar els desdoblaments en l’aprenentatge de la lecto-escriptura i expressió oral  al darrer curs d’EI i a primer de primària.
- Elaborar un pla de biblioteca d’aula.
- Conèixer diferents convocatòries de premis, programes, concursos... i participar-hi.
- Avaluacions.
- Proves d’eficàcia lectora.
- Revisió i valoració anual del pla de biblioteca d’aula.
- Claustre.
- CCP
- Equip Directiu.
4. Potenciar l’ús de les noves tecnologies a l’aula com a eina per millorar les diferents competències.
- Incrementar recursos i continguts TIC a totes les aules.
- Ús progressiu dels materials didàctics com a complements dels llibres de text. (pissarres digitals).
- Augment de l’ús de la web.
- Introduir activitats TIC a les programacions d’aula.
- Informe i valoració.
-Claustre.
-Coordinador TIC.
- Equip directiu.
5. Coordinar les diferents etapes educatives.
-Reunió intercursos.
-Reunions amb l’escoleta i l’IES.
- Continuar amb les activitats d’acollida amb l’alumnat provinent de l’escoleta 0-3, el pas d’infantil a primària i de primària a l’institut.
- Seguiment de les reunions de coordinació.
- Equips de cicle.
- Equip directiu.

2.1.2 ÀMBIT NORMATIU I ORGANITZATIU.
OBJECTIUS
LÍNIES D’ACTUACIÓ ,  ACTIVITATS, PLANS,...
INDICADORS D’AVALUACIÓ
RECURSOS HUMANS
·                         1. Potenciar una línia de centre a través de la Concreció Curricular.
- Concreció curricular.
- Calendari de reunions (nivell, ccp, intercicles o intercursos).
- Fomentar el treball en equip.
-Actes.
- Memòria.
- Claustre.
-Equip directiu.
2. Actualitzar els documents del centre.
- Revisió dels documents i adequar-los a la normativa vigent.
- Documents.
-Claustre.
-Equip directiu.
-Consell Escolar.

2.1.3 ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.
OBJECTIUS
LÍNIES D’ACTUACIÓ , ACTIVITATS, PLANS, ...
INDICADORS D’AVALUACIÓ
RECURSOS HUMANS
·                         1. Crear un clima d’acollida, confiança i afecte a tota la comunitat educativa, i potenciar la participació.
-Acollir els nous membres i afavorir la seva adaptació.
-Claustres i Consells Escolars democràtics on s’afavoreixi l’escolta.
- Tenir en compta les habilitats personals de cada mestra perquè cadascú pugui oferir als altres les seves aptituds a l’hora de desenvolupar projectes.
- Replantejar l’ús que es fa dels espais comuns.
-Foment de la participació de l’alumnat en l’organització del centre.
- Crear un canal de comunicació intern per tal que la informació arribi a tots els membres del claustre.
-Ús del taulell d’anuncis informatiu.
-Qüestionari de valoració de mestres i d’alumnes.
- Claustre.
-Alumnes.
-Consell Escolar.
-Equip directiu.
2. Informar a les famílies i els altres estaments de la comunitat educativa sobre la dinàmica de centre i impulsar la seva participació utilitzant diferents canals.
-Creació d’una pàgina web per informar de les actuacions i activitats que es duran a terme al centre.
-Reunions amb les famílies de tots els cursos a l’inici de curs.
 ( I sempre que es cregui convenient).
-Coordinació amb l’AMIPA establint un calendari de reunions.
- Organitzar activitats en les quals les famílies participin en la vida del centre, com per exemple, festes, jornades, activitats puntuals, etc.
-Qüestionari a les famílies.
- Bústia de suggeriments.
-Actes de les reunions.
-Visites rebudes a la pàgina web.
-Equip directiu.
-Claustre.
-Famílies.
-AMIPA.
-Consell Escolar.

2.1.4 ÀMBIT DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DEL CENTRE.
OBJECTIUS
LÍNIES D’ACTUACIÓ,ACTIVITATS, PLANS,...
INDICADORS D’AVALUACIÓ
RECURSOS HUMANS
·                         1. Assumir el compromís de profunda transparència en tota la gestió duta al nostre centre.
-Informar i posar a l’abast de tota la comunitat educativa el referent a la gestió del centre.

-Memòria.
-Equip Directiu.
-Consell Escolar.
·                         2. Adequar la infraestructura del centre a les necessitats que sorgeixen i fer un seguiment de les necessitats de manteniment.
-Instàncies i reunions amb les administracions pertinents.
- Previsió de les necessitats a la PGA i a la Memòria.
-PGA i Memòria.
-Consell Escolar.
- Equip directiu.
·                         3. Aconseguir i aprofitar el màxim els recursos humans i materials del centre.
-Assessorament i supervisió del material comú i de cicles.
-Planificació de l’ús dels espais comuns.
-Inventaris actualitzats.
- Memòria.
-Dotació del material.
-Equips de cicle.
-Equip directiu.
4. Gestionar amb la col·laboració de l’AMIPA   les activitats extraescolars.
-Reunió amb els monitors i l’AMIPA a principi i final de curs.
-Actes.
-Equip Directiu.
-AMIPA
-Monitors.
5. Impulsar i fomentar millores d’ambientalització.
-Crear una comissió d’ambientalització.
- Potenciar l’ús de material de rebuig per activitats plàstiques.
-Recuperar la figura de la brigada ecoambiental.
-Memòria del projecte.
-Claustre.
-Equip Directiu.
-Coordinador de la comissió.

2.1.5 ÀMBIT DE RELACIONS INSTITUCIONALS.
OBJECTIUS
LÍNIES D’ACTUACIÓ, ACTIVITATS,PLANS,...
INDICADORS D’AVALUACIÓ
RECURSOS HUMANS
·                         1. Establir i mantenir una bona relació de col·laboració amb les entitats del municipi.
-Mantenir una comunicació fluida amb les institucions municipals.
-Continuar amb la col·laboració dels serveis socials del municipi.
-Seguiments dels projectes i memòries corresponents.
-Equip Directiu.
-SS.SS
-Regidor d’educació.
-Policia Tutor.
-Altres institucions.
2. Participar en les activitats organitzades per l’ajuntament.
-Reunions amb els representants de l´Ajuntament.
-Oferir-nos a participar de totes les activitats que ens proposin.
-Memòria.
-Claustre.
-Equip Directiu.

2.2 RECURSOS
2.2.1 RECURSOS HUMANS.
Disposem de 8 mestres d’educació Infantil,  11 mestres de primària, 2 mestres d’EF, 2 mestres d’anglès, 1 mestra en Audició i llenguatge, 1 mestra en Pedagogia  terapèutica, 1 mestra de música, 1 mestra de religió i una mestra d’Atenció a la diversitat. I un cop a la setmana disposem de la psicopedagoga de l’EOEP d’Inca.
També disposem d’una ATE, que atén alguns alumnes amb N.E.E., un policia tutor i una auxiliar de conversa (una sessió quinzenal).
La situació administrativa de la majoria dels mestres és definitiva. Cal destacar que alguns/es mestres tenen una reducció horària per a majors de 55 anys, i d’altres amb reducció horària de mitja o un terç de jornada.
Com a personal no docent comptam amb una conserge, dues cuineres i monitors de temps lliure per l’escoleta matinera i menjador.
2.2.2 RECURSOS MATERIALS I ESPAIALS.
EDIFICI D’INFANTIL:
·                    Aula de Psicomotricitat equipada de material.
·                    6 aules d’infantil dotades de mobiliari però manca de material didàctic, informàtic i de biblioteca.
·                    Aula de mestres amb fotocopiadora i un ordinador.
·                    Aula de AL equipada de mobiliari però manca material didàctic.
·                    El pati té material esportiu però manca material per altres jocs.
EDIFICI DE PRIMÀRIA:
·                    12 aules equipades en mobiliari, 10 d’elles amb pissarra digital i ordinador.
·                    Les quatre aules de tercer cicle disposen d’ordinadors individuals pels alumnes.
·                    Totes les aules disposen d’una petita biblioteca d’aula però amb molt poc material que necessita millorar i actualitzar.
·                    Aula multifuncional amb ordinadors i estants amb llibres que requereixen una selecció i renovació profunda. Una fotocopiadora. També fa la funció de sala de mestres.
·                    Aula de música equipada de mobiliari i alguns instruments musicals.
·                    Dues aules (AD i desdoblaments)
·                    Despatx de la mestra PT equipat amb material didàctic, un ordinador i una impressora.
·                    Despatxos de direcció. Dos ordinadors, una impressora i una fotocopiadora.
·                    Menjador. Una zona d’aquest està habilitada per poder utilitzar-la com a reforços o desdoblaments. L’altre zona per menjador pròpiament dit amb una cuina ben equipada.
·                    Pati; manca de jocs i requereix d’una distribució adequada a les necessitats de les diferents edats dels alumnes.
-                     Pensam que es necessari una revisió i adequació en profunditat del mobiliari i material perquè sigui funcional a la nostra realitat escolar.
-                     S’organitzaran i distribuiran els espais segons les necessitats de cada curs escolar de manera que facilitin la nostra tasca i els aprenentatges de l’alumnat, volem una escola viva i participativa, i que això quedi reflectit dins tot l’espai escolar.
2.2.3 RECURSOS ECONÒMICS.
·                    El centre compta amb una partida pressupostària de la conselleria d’educació i cultura per el funcionament general (telèfon, lloguer fotocopiadores, material fungible...) i per el menjador.
·                    L’APIMA realitza aportacions en funció de les necessitats i disponibilitats.
·                    Aportacions de les famílies per el material fungible de l’alumnat.
·                    L’Ajuntament fa el manteniment de les instal·lacions.
2.3  ESTRATÈGIES PER A CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.
-         Pensam que pel bon funcionament de l’escola s’hi han d’involucrar tots els estaments que formen la comunitat educativa. L’equip directiu ha de ser el motor i dinamitzador de tot aquest procés. Apostam per la transparència i per la crítica constructiva.
-         A més d’informar del desenvolupament de les actuacions i assoliment dels objectius pel canals habituals com son CCP, Claustres i Consells Escolars, s’ha d’apostar per l’escolta de les propostes dels diferents estaments i incloure-les amb la mesura de les possibilitats en la millora de la qualitat educativa del centre. Aquestes propostes de millora seran l’eix per la programació del següent curs.
-         Ja que l’escola no és una institució aïllada de la societat ens agradaria fer el suggeriment al nostre ajuntament per crear un consell escolar municipal amb la participació de les diferents escoles i organismes que participen dins l’àmbit cultural i educatiu del municipi.2.4              SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE.
L’avaluació ha de ser un punt de partida i una eina per a la millora educativa i el canvi. Això implica a tot el professorat i per extensió a la comunitat educativa. Creim que ha de ser un procés democràtic participatiu i orientador.
Els mecanismes d’avaluació que utilitzarem per dur a terme aquest procés seran:
MECANISMES D’AVALUACIÓ
QUI?
QUAN?
PGA: Objectius anuals.
Equip Directiu, CCP, Claustre i Consell Escolar.
Inici del curs.
Qüestionari per al professorat.
Claustre
Fi de curs.
Autoavaluació
Equip Directiu
Memòria fi de curs.
Memòria fi de curs.
Equip Directiu, CCP, Claustre i Consell Escolar.
Fi de curs.
Avaluació final del projecte.
CCP, Consell Escolar, Inspecció.
Fi de curs 2017/18.

2.5  PROPOSTA D’EQUIP DIRECTIU.
Directora: Joana Roig Font. Funcionària de carrera des de 1998. Porta setze anys al centre.
Cap d’estudis: Catalina Lladó Coll. Funcionària de carrera des de 1989. Porta tretze anys al centre
Secretària: Margalida Valls Gual. Funcionària de carrera des de 2007. Porta tres anys al centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada